Idealny prezent - Bon upominkowy

 Za­kup Bo­n Upo­min­ko­wy na specjalistyczne usługi fizjoterapeutyczne w Gabinecie Fizjoterapii REH-MAT na do­wol­ną kwo­tę.

rehabilitacja Gniezno

Bon upominkowy


 

Lu­bisz otrzy­my­wać pre­zen­ty? Spraw ko­muś tę przy­jem­ność i sko­rzy­staj z na­szej ofer­ty bo­nów upo­min­ko­wych na do­wol­ną kwo­tę lub do­wol­nie wy­bra­ny za­bieg . Do­sko­na­ły pre­zent  na uro­dzi­ny, imie­ni­ny czy świę­ta  dla bli­skiej oso­by  lub pracownika Twojej Firmy. Czę­sto brak po­my­słów zmu­sza nas do za­ku­pu zwy­czaj­ne­go upo­min­ku,  jed­nak w ła­twy spo­sób można za­sko­czyć oso­by, któ­re da­rzy­my wiel­kim sza­cun­kiem i sym­pa­tią.  Każdy czas jest dobry na obdarowanie tak  wyjątkowym pre­zen­tem!

Bony do nabycia bezpośrednio u fizjoterapeuty w Gabinecie Fizjoterapii REH-MAT lub przekazem pocztowym po wcześniejszym dokonaniu wpłaty na konto bankowe o numerze:

74 2530 0008 2076 1019 1615 0001

REH-MAT Dawid Matkowski
ul. Leopolda Okulickiego 15a/1, 62-200 Gniezno 
NIP: 784 231 84 85

Tytuł przelewu: "usługa fizjoterapeutyczna"